Quantcast

Thrushes (Turdidae)

White-eared Solitaire (Entomodestes leucotis) - HBW 10, p. 697

French: Grive oreillarde German: Weißohrklarino Spanish: Solitario Orejiblanco

Taxonomy: Ptilogonys leucotis Tschudi, 1844, Peru.
Monotypic.

Distribution: N Peru S to C Bolivia.